MSZE ŚW.

Niedziela:

7:00; 8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00;  18:00.

W wakacje: 7:00;8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30;  20:00.

Dni Powszednie:

7:00; 18:00; 18:30;

W czasie kolędy i w wakacje  7:00; 18:30

Nabożeństwa:  Gorzkie Żale, majowe, czerwcowe i październikowe

niedziela - 17:15

dzień powszewdni - 19:00

Nowenna do św. Jana Pawła II

wtorek - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Nowenna do M. B. Nieustajacej Pomocy

środa - 17.30

w wakacje, w uroczystości i w czasie kolędy- 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

piątek - 15.00

DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
1750465

Statut Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji ŁódzkiejRozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Parafialna Rada do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem doradczym, wspierającym proboszcza w administrowaniu dobrami parafialnymi (por. kan. 537 KPK).

 

§ 2

Rada działa na podstawie:

1. Przepisów prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego,

2. Niniejszego statutu.

 

Rozdział II – Skład Rady i obowiązki jej członków

§ 3

Rada składa się przynajmniej z 5 członków.

§ 4

Przewodniczącym Rady z urzędu jest każdorazowy proboszcz parafii, który, zgodnie z przepisami prawa (kan. 532 KPK), jest wyłącznym organem reprezentującym parafię.

 

§ 5

Członkami Rady mogą być zarówno duchowni jak i świeccy, odznaczający się uczciwością, prawością i cieszący się nienaganną opinią oraz mieszkający na terenie właściwej parafii (por. kan. 228 § 2 KPK).

 

§ 6

Członków Rady powołuje Arcybiskup Metropolita Łódzki na wniosek proboszcza parafii.

 

§ 7

Członkowie Rady są mianowani na okres 5 lat, po upływie tegoż okresu mogą być mianowani na dalsze pięciolecia.

§ 8

Członkami Rady nie mogą być krewni ani powinowaci proboszcza parafii do czwartego stopnia.

 

§ 9

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1. upływu kadencji,

2. śmierci członka,

3. pisemnej rezygnacji członka przyjętej przez Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego,

4. odwołania przez Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego,

5. wakansu na stanowisku proboszcza parafii.

 

§ 10

Członkowie Rady są zaprzysiężeni podczas pierwszego posiedzenia według załączonego wzoru roty przysięgi. Informacje uzyskane wskutek działania Rady są poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady także po wygaśnięciu mandatu. Z zachowania tajemnicy może zwolnić w poszczególnym przypadku proboszcz.

 

§ 11

Rada wybiera spośród swoich członków, zwyczajną większością głosów, Sekretarza, którego zadaniem jest protokołowanie obrad oraz odczytywanie sporządzonego protokołu na następnym posiedzeniu Rady.

 

§ 12

Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawiać ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej.

 

§ 13

Zebrania Rady nie mogą obywać się bez obecności proboszcza parafii.

 

§ 14

Zebrania zwyczajne odbywają się przynajmniej raz na pół roku. O terminie zebrania wszystkich członków Rady powiadamia proboszcz parafii.

 

§ 15

Zebrania nadzwyczajne odbywają się na wniosek proboszcza parafii.

 

§ 16

Członkowie Rady w wypadku nieobecności na posiedzeniu powinni swoją absencję usprawiedliwić.

 

§ 17

Proboszcz parafii może zapraszać na posiedzenia Rady ekspertów w poszczególnych sprawach.

 

§ 18

Uchwały rady Rada podejmowane są zwyczajną większością głosów.

 

§ 19

Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

 

Rozdział III – Zadania Rady

 

§ 20

Rada Ekonomiczna:

a) wspomaga proboszcza parafii w zarządzie majątkiem parafialnym;

b) planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji;

c) troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.

 

§ 21

Proboszcz parafii zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach:

1. przed podjęciem decyzji odnoszącej się do spraw ekonomicznych o większym znaczeniu ze względu na stan majątkowy parafii;

2. zatrudniania stałych lub czasowych pracowników parafialnych;

3. remontu obiektów parafialnych;

4. zaciągania kredytów.

 

§ 22

Na początku roku kalendarzowego proboszcz przedstawia Radzie sprawozdanie z wydatków za miniony rok i planowanie budżetu parafii. Podpisane przez Radę sprawozdanie jest składane przez Proboszcza w Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

 

§ 23

Dostęp do konta parafialnego posiada proboszcz parafii, a w czasie jego wakansu na urzędzie osoba uprawniona przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.

 

§ 24

Prawa i obowiązki proboszcza określa prawo powszechne (kan. 528-537 KPK) i przepisy w Statutach III Synodu Archidiecezji Łódzkiej (art. 331- 353).

 

§ 25

Rada nie ma kompetencji w zakresie administrowania prywatnym majątkiem duchownych posługujących w parafii. Zgodnie z prawem powszechnym i partykularnym Rada nie może także ingerować w sprawy finansowe związane w utrzymaniem duchownych tzn. odnoszące się m.in. do stypendiów mszalnych, iura stolae, ofiar kolędowych.

 

Rozdział IV – Przepisy końcowe

§ 26

Zmiany niniejszego Statutu może dokonać wyłącznie Arcybiskup Metropolita Łódzki.

 

§ 27

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podpisania, to jest 5 stycznia 2015 roku.

 

 Niniejszy statut zatwierdzam.

 

Ks. Zbigniew Tracz                                   + Marek Jędraszewski

Kanclerz                                                Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

Łódź, dnia 5 stycznia 2015 roku

Abp–77–7/15

 

 

 

 

 

 

 

Wzór roty przysięgi członka Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu / w Trójcy Świętej Jedynemu, / że powierzone mi / przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego / obowiązki członka Parafialnej Rada do spraw Ekonomicznych / będę wypełniał (a) zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego / i postanowieniami Statutów Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej/. Nadto zobowiązuję się zachować tajemnicę / co do wykonywanych przeze mnie zadań i otrzymywanych zarządzeń. / Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący.Amen.

 

……………………………………………………..

podpis członka Parafialnej Rada do spraw Ekonomicznych

Wobec mnie: …………………………………

podpis proboszcza parafii

 

 

 

 

Dzisiaj jest

niedziela,
26 stycznia 2020

(26. dzień roku)

Święta

Niedziela, III Tydzień zwykły
Rok A, II
Trzecia Niedziela zwykła

Budowa 2019

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Cookies

Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy.

NOTKA INFORMACYJNA

  „Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii Najświętszego Sakramentu w Łodzi umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.