MSZE ŚW.

Niedziela:

7:00; 8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00;  18:00.

W wakacje: 7:00;8.00-wypominki; 8:30; 10:00; 11:30;  20:00.

Dni Powszednie:

7:00; 18:00; 18:30;

W czasie kolędy i w wakacje  7:00; 18:30

Nabożeństwa:  majowe, czerwcowe i październikowe

niedziela - 17:15

dzień powszewdni - 19:00

Nowenna do św. Jana Pawła II

wtorek - 17.30

w wakacje i w czasie kolędy- 18.00

Nowenna do M. B. Nieustajacej Pomocy

środa - 17.30

w wakacje i w czasie kolędy- 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

piątek - 15.00

DźwiękLicznik

Liczba wyświetleń:
1479010

Wizytacja kanoniczna naszej parafii.

 

           Co 5 lat w każdej parafii odbywa się wizytacja kanoniczna. Wizytacja parafii wchodzących w skład diecezji, jest obowiązkiem każdego biskupa ordynariusza lub w jego zastępstwie biskupa pomocniczego. Jest to nie tyle czas sprawdzania, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

          W związku z powyższym, w niedzielę 15 pażdziernika 2017 roku będziemy gościć Jego Ekscelencje Ks. Bp. Ireneusza Pękalskiego, który odbędzie kanoniczną wizytację naszej parafii. Ks. Biskup wyraził chęć spotkania z wszystkimi parafianami w czasie mszy św. o godz.10.00; godz.11.30 i godz.13.00

.           Wszystkich parafian prosimy o modlitwę, aby czas wizytacji kanonicznej stał się dla nas wszystkich, okazją do większej łączności z Kościołem Powszechnym w osobie Ks. Biskupa i zaowocował ożywieniem naszej wiary, pobożności i aktywności społecznej i religijnej na terenie naszej parafii.

 

 

  WIZYTACJA  KANONICZNA  BISKUPA  W  PARAFII 

 

Wizytacja biskupia w parafii jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej.

 

I. Wstępna wizytacja kanoniczna

 

1. Wstępna wizytacja kanoniczna dokonywana przez dwóch przedstawicieli Biskupa Diecezjalnego, ma miejsce przed wizytacją paserską. Delegaci Biskupa sprawdzają wyposażenie i stan świątyni, zakrystii, plebanii, cmentarza grzebalnego, budynków gospodarczych, prowadzenie ksiąg parafialnych,  prowadzą rozmowy z katechetami oraz pracownikami kościelnymi. W zakrystii sprawdzają stan ksiąg, szat i naczyń liturgicznych, oglądają wyposażenie i zabezpieczenie tabernakulum, radiofonizację i urządzenia elektryczne, zabezpieczenie trybularza i zamkniecie kościoła, a także wyposażenie prezbiterium. Ponadto sprawdzają chrzcielnicę, dzwony, organy, ogrzewanie, konfesjonały i inne przedmioty wykorzystywane w liturgii.

 

2. Spośród ksiąg i dokumentów parafialnych należy przygotować do sprawdzenia: księgę ochrzczonych, małżeństw, zmarłych (dla tych trzech – również duplikaty), I Komunii św., bierzmowanych, protokołów rozmów przedślubnych -zgłoszeń na trzy miesiące przed ślubem, , zapowiedzi przedmałżeńskich, chorych, intencji, kartotekę parafialną, ogłoszeń duszpasterskich, kronikę parafialną, tytułów własności kościelnej (wraz z dokumentacją dokonywanych alienacji i umowami dzierżawnymi), inwentarzową, rachunkową (wraz z numerem rachunku parafii w banku), obiektów budowlanych, umów o pracę (z organistą, zakrystianem i gospodynią), testament Ks. Proboszcza, spotkań Rady Ekonomicznej, spotkań Rady Duszpasterskiej, teczkę Protokołów Wizytacji Dziekańskich, teczkę dokumentów Kurii, dokumenty ubezpieczenia kościoła i obiektów sakralnych, ewentualne zadłużenie parafii.

 

3. Wizytatorzy zwracają uwagę na porządek nabożeństw w parafii, formy pracy duszpasterskiej (ruchy, stowarzyszenia), grupy apostolskie, ministranci, lektorzy, schola, chór parafialny, Caritas, parafialna poradnia rodzinna kółka różańcowe, biblioteka parafialna, czasopisma katolickie. Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest katecheza szkolna i poza szkolna, zaangażowanie duszpasterzy, katechetów i animatorów w pracę duszpasterską i katechetyczną, zwłaszcza w przygotowanie do I Komunii św., bierzmowania i małżeństwa.

 

4. W parafiach, na terenie których znajdują się kościoły filialne i kaplice, wizytatorzy udają się do tych miejsc kultu Bożego, by sprawdzić funkcjonowanie tych ośrodków kultu.

 

5. Księża Proboszczowie wypełniają kwestionariusz aktualnej wizytacji pasterskiej (w dwóch egzemplarzach: dla kurii i dla parafii). Wizytatorzy zaś redagują specjalny dokument, który przekazują do wglądu Biskupa wizytującego.

 

6. Wstępna wizytacja kanoniczna daje czytelny obraz życia religijno-moralnego i materialnego parafii stając się tym samym doskonałym przygotowaniem do wizytacji pasterskiej.

 

II. Wizytacja Pasterska

 

7. Na kilka tygodni przed przybyciem Biskupa do parafii duszpasterze powiadamiają wiernych o tym wydarzeniu i zachęcają ich do modlitwy o dobre owoce wizytacji pasterskiej. W modlitwie powszechnej oraz w nabożeństwach parafialnych modlą się za wizytującego Biskupa i polecają Bogu przebieg wizytacji. Program wizytacji wcześniej ustala ks. proboszcz z Biskupem.

 

8. Na wejście Biskupa do świątyni czeka proboszcz (rektor kościoła) ubrany w komżę, stułę i białą kapę. Obecni są również inni kapłani, ubrani w strój liturgiczny oraz służba liturgiczna. Liturgiczne powitanie Biskupa dokonuje się w kruchcie kościoła. Proboszcz podaje Biskupowi do ucałowania krzyż lub relikwiarz, następnie Biskup dotyka kluczy i wodą święconą pokrapia wiernych. Przy powitaniu nie używa się kadzidła i baldachimu. W uroczystej procesji, przy śpiewie „Ecce sacerdos magnus”, albo innej pieśni, wprowadza się biskupa przed główny ołtarz. Biskup modli się przez chwilę przed Najświętszym Sakramentem. Po skończonym śpiewie Biskup zajmuje miejsce przewodniczenia. Następnie dokonuje się krótkie powitanie Biskupa przez przedstawicieli parafii i proboszcza. Następnie udaje się do zakrystii, by ubrać się do Mszy świętej.

 

9. Inne Msze święte z homilią Księdza Biskupa są sprawowane według porządku ustalonego przez proboszcza. Mogą to być Msze święte dla poszczególnych stanów parafialnych. Przewidziane są także spotkania z różnymi grupami parafialnymi.

 

10. Sprawdzone przez wizytatorów księgi parafialne własnoręcznie podpisuje i pieczętuje biskup wizytujący w czasie najbardziej do tego odpowiednim podczas wizytacji.

11.Poczas mszy św. wizytacyjnych wyznaczone grupy parafialne i ksiadz proboszcz składają krótkie sprawozdania ze swojej działalnosci ustnie, a na pismie bardziej szczegółowe, które wręczają

ks. Biskupowi.

12.Zakończenie wizytacji pasterskiej dokonuje się na ostatniej Mszy św. wyznaczonej w porządku wizytacyjnym. Przemówienia końcowe parafian i duszpasterza mają być krótkie, podsumowujące całość wizytacji kanonicznej.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46”).

 

 

Sprawozdanie Ks. Proboszcza Parafii p.w. Najświętszego Sakramentu w Łodzi podczas wizytacji kanonicznej parafii, przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego

 

Ekscelencjo Księże Biskupie Ireneuszu!

            Ostatnia wizytacja kanoniczna miała miejsce w naszej parafii w kwietniu 2012 roku. Przeprowadzona została przez Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka.
Proboszczem naszej parafii zostałem mianowany w 2004 roku, kiedy to postawiłem sobie dwa podstawowe  cele dokładając od tamtej pory wszelkich starań, aby z pomocą Bożą zostały zrealizowane:

1. Cel duszpasterski – budowy Żywego Kościoła, szczególnie przez aktywizację tzw. małych grup, zarówno dziecięcych, młodzieżowych jak i osób dorosłych.

2. Cel administracyjno- inwestycyjny – polegający na utrzymaniu w należytym stanie technicznym budynku kościoła i tymczasowych pomieszczeń parafialnych,wykorzystaniu dostępnych środków materialnych do jak najefektywniejszego prowadzenia działalności duszpasztersko-administracyjnej parafii, a przede wszystkim budowy ośrodka parafialnego - budynku mieszkalnego dla księży i zaplecza biurowo-charytatywno-duszpasterskiego oraz zagospodarowaniu terenu parafialnego.


            Jego Ekscelencjo Księże Biskupie!

Na terenie naszej parafii zamieszkuje 12.000 osób z czego 9.500 wyznaje wiarę katolicką.   

Od ostatniej wizytacji:

            • W naszej wspólnocie parafialnej Chrzest Święty przyjęło 399 najmłodszych      parafian.
            • Nową rodzinę założyło w naszej parafii 102 pary narzeczonych.
            • Do wieczności przeszły 372 osoby, w tym 74% osób młodych i w średnim wieku do    60 roku życia.

 Stałą opieką duszpaszterską obejmujemy 42 chorych, do których udajemy się w każdym miesiącu z posługą kapłańską zanosząc Chrystusa w Eucharystycznym Chlebie. Od początku tego roku do dzisiaj udzieliliśmy 177 osobom Sakramentu Chorych.

Na terenie parafii znajdują się:  przedszkole,  szkoła podstawowa,  gimnazjum oraz Młodzieżowy Ośrodek Opiekuńczy. Dzieci i młodzież w tych placówkach są katechizowane przez 5 katechetów. Każda klasa objęta jest dwiema godzinami katechezy tygodniowo.

Wielką radość stanowi fakt, że katechizacja w parafii powoduje liczny udział dzieci wraz z rodzicami w niedzielnej mszy świętej oraz w innych formach działań duszpaszterskich w parafii.

Parafia szczyci się tym, że pochodzą z niej czterej kapłani-w tym dwaj wyświęceni w tym roku, trzy siostry zakonne z których jedna, po tych wakacjach wstąpiła do zakonu kontemplacyjnego i jeden alumn studiujący w Londynie w Seminarium „Redemptoris Mater”.
            Niemniej smutkiem napawa mnie fakt, że w ciągu ostatnich lat w wyniku postępującej laicyzacji zmniejszyła się ilość osób czynnie uczestniczących w niedzielnej mszy świetej i przyjmujących Komunię Świętą. Od ostatniej wizytacji uczestnictwo we mszy świętej zmalało o 6%. Przyczyny takiej sytuacji jako duszpasterze widzimy w coraz większej oziębłości religijnej, uleganiu propagandzie masmediów oraz roszczeniowemu i krytykanckiemu stylowi bycia i podchodzenia do prawd wiary oraz do posługi duchowieństwa.
            Kolejnym bolesnym problemem w parafii jest zbyt duża ilość wypijanego alkoholu przez ludzi młodych i to obojga płci oraz duża liczba  rodzin rozbitych lub żyjących bez ślubu kościelnego jak i cywilnego. Nowym problemem jest sięganie po narkotyki przez dzieci i młodzież.
Mimo powszechności tych negatywnych zjawisk staramy się poprzez coraz intensywniejsze działania duszpaszterskie zminimalizować ich skutki oraz przeciwdziałać ich występowaniu w naszej parafii. 

            Wielką radość budzi udział parafian na rzecz pomocy potrzebującym. Pomocy tak materialnej, jak i duchowej poprzez ofiarność materialną oraz udział w parafialnej „Caritas” lub poradnictwie rodzinnym. Przy parafii aktywnie działa 13 zespołów liczących 122 osób. Mając na względzie upowszechnianie kultury chrześcijańskiej rozprowadzamy prasę katolicką, koncerty dziecicięcychzespołów muzycznych,solistów i chórów oraz przedstawienia teatralne. Prężnie rozwija się, powołana do życia dziesięć lat temu, biblioteka parafialna, która na dzień dzisiejszy szczyci się 4.356 egzemplarzami książek i kilkoma rocznikami prasy katolickiej oraz grupą wiernych czytelników. W związku z brakiem miejsca, kilkanaście  kartonów jeszcze nieskatalogowanych książek czeka na przeprowadzkę do pomieszczeń w nowobudowanym ośrodku parafialnym.
            Mimo podjętych prób nie udało się nam  się powołać jednego z licznych stowarzyszeń katolickich, ale mam nadzieję, że najbliższy czas zaowocuje utworzeniem przynajmniej jednego z nich. Dumą napawa nas działalność naszego chóru parafialnego założonego w 2006 roku, który szczyci się już wieloma sukcesami. Cieszy grupa parafian uczestnicząca w katechezie dla dorosłych prowadzonej od 2011 roku, a przede wszystkim prężnie rozwijająca się od ośmiu  lat schola dziecięca i duszpasterstwo dzieci i harcerzy oraz grupa parafian uczestnicząca w  spotkaniach biblijnych.

            Niż demograficzny powoduje, że z roku na rok coraz mniej młodzieży przystępuje do sakramentu bierzmowania, ponieważ zmniejsza się liczba młodych osób w wieku gimnazjalnym i licealnym. Ostatnio również mniej osób przystępuje do sakramentu małżeństwa co w przypadku osób nie mających przeszkód kanonicznych spowodowane jest negowaniem podstawowych wartości chrześcijańskich i wskazań dekalogu.

Ekscelencjo Księże Biskupie!

Od kwietnia 2012 roku zostały wykonane między innymi  następujące prace projektowo-remontowo-budowlane:

1.                 Po uprawomocnieniu się zezwolenia na budowę co nastąpiło w 2012 roku rozpoczęliśmy prace budowlane i wykonaliśmy:

                       • wykop pod nowe fundamenty z czym wiązała się konieczność  wywiezienia 50 czterdziestotonowych ciężarówek ziemi.
                       • zazbroiliśmy i wylaliśmy z betonu wodoodpornego w-8, fundamenty  części mieszkalnej ośrodka parafialnego oraz dwa stropy budowanego  budynku

                       • zamontowaliśmy w fundamentach opaskę odgromową

                       • wykonaliśmy drenaż wschodniej ściany budynku, zagłębionej w ziemi do jednego metra i osiemdziesięciu centymetrów

                       •wymurowaliśmy  podpiwniczenie, parter i piętro budynku, które jeszcze w tym roku jeżeli pogoda pozwoli zwieńczymy ostatnim stropem

                       • wykonaliśmy instalację  kanalizacyjną wewnątrz fundamentów budowanego budynku parafialnego.

2.                 Dokonaliśmy pozłocenia tabernakulum, zniszczonych kielichów wraz z    patenami oraz paten do komunii św. i naczynek na oleje św. z przeznaczeniem do chrztu i bierzmowania.

3.             Dwa razy do roku przeglądamy i poddajemy konserwacji wieżyczkę kościoła od strony mocowania i mechanizmu dzwonuoraz dokonujemy przeglądu i naprawywszystkich rynien na kościele i tymczasowych budynkach.

4.                 Usunęliśmy awarię oświetlenia prezbiterium.

5.                 Poddaliśmy badaniu i przeglądowi instalacje odgromową kościoła.

6.                 Naprawiliśmy procesyjne nagłośnienie i dwa mikrofony w kościele.

7.                 Zamontowaliśmy wywietrzniki w transepcie kościoła likwidując zawilgocenia narożników transeptu.

8.                 Zakupiliśmy nowe  ornaty do koncelebry,

9.                 Zakupiliśmy stal zbrojeniową z huty oraz inne materiały budowlane do wykonania stropów i murów budynku parafialnego.

10.         Zainstalowaliśmy monitoring  terenu kościoła i budowy, który został zalecony przez prokuraturę i Powszechny Zakład Ubezpieczeń, po włamaniu do kościoła i kradzieży skarbonek w kościele.

11.             Wyremontowaliśmy i odmalowaliśmy pomieszczenia mieszkalne obu księży wikariuszy.

12.             Usunęliśmy stary, betonowy fudament i pozostałości po krzyżu misyjnym zniszczonym przez wichurę oraz przywróciliśmy teren po krzyżu do normalnego użytkowania.

13.             Wykonaliśmy i poświęciliśmy nowy krzyż misyjny wraz z jego otoczeniem oraz świetleniem.

14.             Wykonaliśmy nową metalową i podświetloną gablotę na ogłoszenia duszpasterskie obok nowego krzyża misyjnego.

15.             Wykonaliśmy balustrady ze stali nierdzewnej na głównych schodach wejściowych do kościoła.

16.             Dokonaliśmy konserwacji dachów na starej kaplicy i tymczasowych budynkach mieszkalnych.

            Etapujemy wszystkie prace budowlane i monitorujemy zlecony architektom przed poprzednią wizytacją, projekt rozbudowy kościoła o pomieszczenia kotłowni i sanitariatów, wraz znajdującą się nad nimi nową zakrystią, nowym głównym  wejściem do kościoła zwieńczonym wieżą oraz termomodernizację całego budynku kościoła.

            Wymiana istniejącego elektrycznego ogrzewania pozwoli nam wyeliminować  bardzo wysokie koszty tego ogrzewania i zapewni, aby w kościele było ciepło przez całą dobę. Ma to zasadnicze znaczenie, w utrzymaniu w należytym stanie, wnętrza kościoła, jego wystroju i komfortu modlących się parafian. Budowa kotłowni, węzła sanitarnego, zakrystii i wieży kościoła wraz z jego termomodernizacją podyktowana jest przede wszystkim koniecznością uzyskania nowej zgody na budowę, ponieważ stara wygasła 18 lat temu, zanim zostałem tu proboszczem.

            Umożliwi to nam, po rozbudowie kościoła, i jego ociepleniu dokonanie koniecznego, a wymaganego przez przepisy budowlane odbioru całego budynku kościoła przez nadzór budowlany i założenie księgi obiektu budowlanego.

 

Ekscelencjo Księże Biskupie !

Wszystkie te prace zostały wykonane od momentu ostatniej wizytacji w oparciu o ofiarność naszych parafian, bez pomocy z innych źródeł finansowania i bez żadłużenia parafii. Bez ofiarności naszych Parafian wszystkie one nie były by mozliwe do wykonania.Tobie i wszystkim parafianom serdecznie dziękuję za modlitwę, wsparcie duchowe i ofiarność materialną.

Ciebie Księże Biskupie bardzo proszę o błogosławieństwo w kontynuacji rozpoczętych prac przy budowie ośrodka parafialnego  i w podejmowanych działaniach duszpasterskich. Proszę o błogosławieństwo w życiu codziennym parafian, by było ono budowane na fundamencie Jezusa Chrystusa.

 

                                                            Ks. Zdzisław Banul

                                                            PROBOSZCZ

 

Łódź,dnia 15 pażdziernika 2017 roku.

 

 

 

Dzisiaj jest

niedziela,
23 września 2018

(266. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła

Powitanie Obrazu Miłosierdzia Bożego

Polecamy strony

Wyszukiwanie

Cookies

Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy.